Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1863828

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Nowe zasady funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nowe stawki za odbiór odpadów.

Nowelizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na samorządy obowiązek wprowadzenia istotnych zmian w systemach gospodarowania odpadami komunalnymi. Powyższe zmiany spowodowały konieczność podjęcia przez Radę Gminy Rypin pakietu nowych uchwał, które obligują mieszkańców gminy Rypin do przestrzegania następujących zasad:

1. Wszyscy mieszkańcy mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania ich do zagospodarowania. Jest to wymóg ustawowy i nie ma możliwości gromadzenia odpadów w żaden inny sposób.

2. Od 1 stycznia 2020 roku na terenie gminy Rypin obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 15,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Opłatę należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Gminy Rypin: 21 1600 1462 1030 1321 4000 0008 lub w kasie Urzędu Gminy Rypin do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek uiszczenia opłaty dotyczy. Zawiadomienia o zmianie stawki zostaną przekazane mieszkańcom wraz z nakazami podatkowymi do końca stycznia 2020 roku.

3. W przypadku niedopełnienia przez mieszkańca obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wójt zobligowany jest do wszczęcia postępowania administracyjnego i w konsekwencji nałożenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. 45zł od osoby.

4. Od 1 stycznia 2020 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Rypin objęto domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ustalono dla nich ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi w wysokości 160,00 zł za rok, bez względu na długość korzystania z nieruchomości.

5. Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do niezwłocznego złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji odpadów w domku letniskowym lub na innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wójt zobligowany jest do wszczęcia postępowania administracyjnego i ustalenia podwyższonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi trzykrotność stawki podstawowej tj. 480 zł rocznie od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

7. Od 1 stycznia 2020 roku ustalono częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym w wysokości 0,50 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca. W takim przypadku, opłata wyniesie 14,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

8. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 4, tel. 54 280 97 04.

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.