Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2216667

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

GOPS ogłasza nabór do projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka".

Od dnia 09.06.2021 r. do 28.06.2021 r.  trwać będzie rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka": Lipiec 2021r.

Kto może skorzystać z projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • osoby zamieszkujące na terenie gminy Rypin,
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,
 • osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów, jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).

Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, a także na stronie Ośrodka: www.gops.rypin.pl natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4, w godzinach urzędowania Ośrodka.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:

 • osobiściew siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie przy ul. Lipnowskiej 4,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • pocztą tradycyjnąna adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,
 • pocztą elektronicznąna adres: pomagamy@rypin.pl,
 • za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

Dodatkowa informacja: W przypadku nie zrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu, zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie przez personel projektu. Następnie uczestnicy projektu otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Walecka – pracownik administracyjny

e-mail: pomagamy@rypin.pl

tel. 542809707

Katarzyna Kalinowska - kierownik

tel. 542809706

 

Dokumenty do pobrania:

                                                                                             

wyświetl galerię w Cooliris
 • teleopieka plakat

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.